Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

Anasayfa >Kurumsal > Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

VAKIF

Madde 1 – Vakfın adı BULGURCU VAKFI (BV) ‘dır. İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

Vakıf kendi Mütevelli Heyeti’nden başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen teftiş makamının denetimine tabi; tüzel kişiliği haiz özerk bir kurumdur.

 

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesinde olup adresi Y.Dudullu Mah. Hemdem Cad. No:60 Ümraniye/İSTANBUL’dadır. İlgili mevzuat çerçevesinde, Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla Vakıf adresi değiştirilebilir, yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

 

VAKFIN AMACI:

Madde 3- Bulgurcu Vakfı’nın amacı; ülkemizin sürdürülebilirliğine fayda sağlayacak yenilikçi ve teknolojik her türlü projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve bu gibi faaliyetleri desteklemek, Türkiye’nin genç insanları arasında potansiyeli yüksek olan gençleri bulmak ve desteklemek, her türlü bakıma muhtaç kişilere, engellilere destek olmak ve rehabilite süreçlerine katkı sağlamak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde bulunmaktır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde 4- Vakıf, mali olanaklarının gelişmesi doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerden bir veya birden fazlasını gerçekleştirebilir:

 • Yurt içinde ve/veya yurt dışında, T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu olup olmadığına bakılmaksızın tüm yaş gruplarına yönelik olarak sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel ve ekonomik etkinliklerde bulunmak, projeler üretmek ve bu projeleri uygulamak amacıyla her türlü faaliyette bulunmak,
 • Vakıf amaçları doğrultusunda her türlü araştırmaları yapmak veya yaptırmak; seminer, sempozyum, kongre, toplantı, konser, tiyatro, balo, sergi, kurs, yarışma, fuar ve benzeri her türlü organizasyonları düzenlemek ve düzenlettirmek; eğitim vermek veya verdirmek; gerektiğinde yerli ve/veya yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak; ulusal veya uluslararası, süreli/süresiz yayınlar çıkarmak, yarışmalar düzenlemek,
 • Bireylerin eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak; bu amaç doğrultusunda üniversite, okul, kreş, kütüphane, öğrenci yurdu, spor salonu, laboratuvar yapmak ve yaptırmak,
 • Sağlık sorunlarına yenilikçi çözümler getirmek ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile uygun görülecek yerlerde sağlık merkezi, hastane yapmak veya yaptırmak, sağlık ekipmanlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Bakıma muhtaç kişiler için bakım evleri kurmak, kurulu olanlara destek olmak,
 • Her türlü bakıma muhtaç, hasta ve engelliler için, sağlık merkezi, klinik, rehabilitasyon merkezi, hastane yapmak ve yaptırmak, her türlü rehabilitasyon hizmeti vermek,
 • Vakfın amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak, eğitmen, terapist ve üst düzey uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek için öğrenimini tamamlamış ya da öğrenimine devam eden her öğrenim seviyesindeki bireylerin yurt içinde ve/veya yurt dışında staj eğitim, burs ve istihdam ihtiyaçlarına destek olmak,
 • Her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumlarının ihtiyaçlarını öğretmen, malzeme ve yapı olarak desteklemek, desteklenmesini sağlamak; yürütülecek projeleri özendirmek ve desteklemek,
 • Ülkenin eğitim, kültür ve sosyal bilinç düzeyini geliştirmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş, resmi ve kar amacı gütmeyen özel/kamu kurumlarına yardımcı olmak,
 • Ülkemizin ihtiyacı olan her türlü modern ve yenilikçi tarımın geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Bireylerin sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılayacak ve Vakfa gelir sağlayacak her türlü sosyal, ekonomik ve kültürel etkinlikte bulunmak,
 • Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak.

 

VAKFIN AMACININ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf, amacına ulaşmak için;

 • Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetmeye ve tasarruf etmeye, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,
 • Kanuni sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,
 • Vakıflara ilişkin kanun hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,
 • Vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,
 • Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,
 • Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, marka başvurusu yapmaya, marka haklarını almaya, kabule,
 • Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye, Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,
 • Yasal mevzuata uygun olmak şartı ile ortaklıklar kurarak, bunların hisse senetlerini, tahvillerini ve iktisadi değer taşıyan mal ve haklarını satın almaya, ortak çalışmalar yapmaya, kurulmuş şirketleri devralmaya veya yenilerini kurmaya ve bunlarla sair diğer hukiki iş ve işletmeleri gerçekleştirmeye,
 • Vakfın mal varlığını artırıcı çalışmalar yaparak, amacı doğrultusunda harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlları ile veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle, uygun görülecek kuruluşlara katılmaya ve katılma paylarına tekabül eden kar paylarını sarf etmeye,
 • Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin veya tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen teşebbüs, tasarruf, mal edinme, her türlü kira, satış, ortaklık, devir, inşaat, taşeron ve sair sözleşmeleri yapmaya, uygulamalı eğitim için gerekli tesisleri kurarak işletmeye veya bu maksatla kurulmuş tesisler ve işletmelerle işbirliğine girmeye, bu tip eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı teknolojiyi sağlayarak geliştirilmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmaya; amaçları doğrultusunda her türlü yayını yapmaya, eser telif ettirmeye, dergi, broşür, afiş, el ilanı vs. bastırmaya ve dağıtmaya; okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumları ile kreşler kurmaya, işletmeye ve bunların her türlü ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesi’nde belirtildiği üzere; izinli ve yetkilidir.
 • Vakıf bu yetki gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Vakfedenler Vakıf gelirlerinden hiçbir surette yararlanamazlar.

 

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Madde 6- Vakfın kurluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.000 TL (Beşyüzbin TL) nakit ve İstanbul ili, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi’nde kain, tapuda 3183 ada, 5 parselde 11/1344 arsa paylı B Blok No:1 ile İstanbul ili, Pendik ilçesi, Dolayoba Mahallesi’nde kain, tapuda 3183 ada, 5 parselde 11/1344 arsa paylı B Blok No:4 adreslerindeki taşınmazlardan oluşmaktadır.
Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırabilir.

 

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları; Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ndan oluşmaktadır.

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:
Madde 8- Vakfın Mütevelli Heyeti en az 5 kişiden oluşmakta olup; ilk mütevelli heyet üye listesi işbu senedin ekinde verilmiştir. Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri şu kişilerden oluşabilir;

 • Kurucu Üyeler: Vakfın kurucu üyelerini ifade eder.
 • Onur Üyeleri: Vakıf kuruluşundan sonra en az 25.000 (Yirmibeş Bin) Euro ya da Türk Lirası karşılığında vakfa bağış yapmış, yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve Mütevelli Heyet tarafından üyeliğe kabulü onaylanan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.
 • Doğal Üyeler: Vakfa herhangi bir miktar bağış şartı bulunmayan ve fakat mesleği, toplum içindeki yeri gibi çeşitli vasıfları nedeniyle vakfa faydası dokunabilecek kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek davet edilen ve Mütevelli Heyetçe üyeliğe kabul edilen gerçek ya da tüzel kişilerdir.
 • Tüzel/Profesyonel Üyeler: Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan ve Mütevelli Heyet tarafından üyeliğe kabulü onaylanan Kurucu Üyeler’in sahip olduğu şirketlerin üst yönetimleri veya tüzel kişilerin temsilcilerini ifade eder. Bu üyelerin bu şirket ya da tüzel kişiliklerdeki görevi sona erdiğinde Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliği de sona erer.
 • Kurucu Üyeler, Onur Üyeleri ve Doğal Üyeler kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak Mütevelli Heyet’e verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda Mütevelli Heyet Üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir. Bu hüküm tüzel/profesyonel üyeler açısından da hüküm ve sonuç doğurur.
  Mütevelli Heyet’in üyeliğinden istifa, vefat, medeni ehliyetin kaybı ve hangi sebeple olursa olsun; vakıf mütevelli heyetinden ayrılan üyelerin vakfa intikal ettirdikleri hak ve menfaatler kendisine veya varislerine geri verilmez. Bu hüküm tüzel/profesyonel üyeler açısından da hüküm ve sonuç doğurur.

 

MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli Heyet; vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 • Yönetim kurulunu seçmek,
 • Denetim kurulunu seçmek,
 • Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulu ibrası konusunda karar vermek,
 • Yönetim kurulunca hazırlanacak Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 • Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARA NİSABI:

Madde 10- Mütevelli Heyeti’nin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
Vakıf Mütevelli Heyeti her yılın ilk dört ayı içinde Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile olağan toplantısını yapar.
Yönetim Kurulu’nun lüzum görecekleri hallerde ve yahut Mütevelli Heyeti üyelerinin üçte birinin (1/3) Yönetim Kurulu’na yazılı müracaatları üzerine olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az beşte birinin (1/5) yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahütlü mektupla bildirir.
Mütevelli Heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayının üçte ikisidir.

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 asil 3 yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nden çoğunluğunun Mütevelli Heyet olması zorunludur.
Çoğunluk oluşturmak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu asgari olarak 3 ayda bir kere toplanır. Bu olağan toplantılar dışında Yönetim Kurulu Başkanı, kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.
Yönetim kurulunun oluşumu ve çalışması ile ilgili diğer hükümler Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği’nde belirlenir.

 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

 • Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 • Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyet’in onayına sunar.
 • Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 • Vakıf tüzel kişiliği adına, bütiün gerçek ve tüzel kişilerle hukiki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar
 • Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa genel müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilirler, gerektiğinde görevlerine son verir.
 • Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 • Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 • Mütevelli Heyet’in kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 • Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 • Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 • İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı’na devredebilir. Yönetim Kurulu, genel ve belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Mütevelli Heyet’e gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir. Eğer varsa Bağımsız Demetim Kuruluşu tarafından hazırlanan rapor da Denetim Kurulu raporuna ek olarak konur.
Denetim Kurulu’nun oluşumu ve çalışma şekilleri Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği ile belirlenir.

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU:

Madde 15- Vakıf Mütevelli Heyeti gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu tarafından önerilen 3 (üç) Bağımsız Denetim Kuruluşu’ndan birini onaylayarak Denetim Kurulu’nun görevlerinin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından da yapılmasına karar verebilir. Bu hüküm denetim kurulunun işlevini ortadan kaldırmayacak olup ikincil bir denetim niteliğindedir.

HUZUR HAKKI:

Madde 16- Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyeti belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 17-

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 • Vakfın amacına uygun yurt içi ve/veya yurt dışından, nakdi ve/veya ayni her türlü ve şartsız bağışlar (internet üzerinden, sms yoluyla vb. şekillerde) ile yardımlar, vasiyetler,
 • İktisadi işletmeler, iştirakler, ortaklardan ve/veya Ticari kuruluşlarla yapılacak işbirliklerinden elde edilen gelirler,
 • Yasal prosedür takip edilmek kaydıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanacak karşılıksız proje fonları, sponsorluk gelirleri,
 • Vakfın taşınır ve taşınmaz gayrimenkulleri ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler,
 • Vakfın amacını geçekleştirmek amacıyla yapacağı çeşitli faaliyetlerden, düzenlenecek kampanyalardan (ürün satışı, kermes, sergi-konser vb.) etkinliklerden elde edilecek her türlü diğer gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 18- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını arttırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyet Üyeleri’nin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesine arta kalan mal ve haklar Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.

Vakfın sona ermesi, ancak Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mahkemece verilecek karar ile mümkündür.

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ:

Madde 21- Resmi senet hükümleri ile yasalar hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Vakıf resmi senedi hükümleri, Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanacak “Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca uygulanır.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 22- Vakıf kurucularının adı, soyadı ve vakfa özgüledikleri tutar aşağıda gösterilmiştir.

AD – SOYAD

Mehmet Levent BULGURCU
Ayşen BULGURCU
Berkehan BULGURCU

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici Yönetim Kurulu, aşağıdaki adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

 1. Ayşen BULGURCU
 2. Berkehan BULGURCU
 3. Cumhur Osman ERSOY
 4. Cengiz YÖNET
 5. Nurşen CEYLAN

Geçici Yönetim Kurulu, vakfın tescili tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup bu süre içerisinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.
Geçici Madde 2- Vakfın tescili ve gerektiğinde resmi senet tadili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. Cengiz YÖNET yetkili kılınmıştır.

Ek – Mütevelli Heyet Listesi

AD – SOYAD

 1. Mehmet Levent BULGURCU
 2. Ayşen BULGURCU
 3. Berkehan BULGURCU
 4. Cansu SAFİ
 5. Süleyman BÖLÜNMEZ
 6. Cumhur Osman ERSOY
 7. Fadim GÜLTEKİN

Şeklinde tadil edilmiştir. “ diyerek sözlerini bitirdiler.

Yazılan bu tutanak, okuryazar ilgililere okunması için verildi. Okudular. Gerçek isteklerinin aynen yazıldığını okuryazar ilgililerin bildirmeleri üzerine okuryazar ilgililer tarafından ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi.

Onsekiz Ocak İkibinyirmibir, Pazartesi günü 18/01/2021

MEHMET LEVENT BULGURCU

Scroll to Top