Genel Aydınlatma Metni

Genel Aydınlatma Metni KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni (“Genel Aydınlatma Metni”); Yukarı Dudullu Mahallesi Hendem Cad. No: 60 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde yerleşik Bulgurcu Vakfı (“Vakıf”) tarafından; kişisel verilerinizin, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Vakıf olarak iş ortaklarımızın hissedarları, yetkilileri ve çalışanları ile çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, vakıf yönetim üyelerimiz, bursiyerlerimiz, bağışçılarımız ve gönüllerimize ilişkin olarak elde ettiğimiz kişisel verileri, kanuna uygun bir şekilde işlemeye oldukça önem vermekteyiz. VERİ SORUMLUSU OLARAK – BULGURCU VAKFI Veri Sorumlusu, verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu kapsamda Vakıf olarak ilgili kişilerin kişisel verilerinin nasıl işleneceğini belirliyor ve veri kayıt sisteminin yönetimini sağlıyoruz. Bir diğer ifadeyle, kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz. BULGURCU VAKFI OLARAK KİMLERİN KİŞİSEL VERİSİNİ İŞLİYORUZ? Vakıf olarak vakfın yönetimini sağlayabilmek ve sürdürebilmek, vakıf amacına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi yürütebilmek, gönüllülük esası ile sunduğumuz ürün ve hizmetlere yönelik taleplere en iyi şekilde yanıt verebilmek amacıyla çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, bursiyerlerimizin, gönüllülerimizin, bağışçılarımızın, ziyaretçilerimizin, vakıf yönetimi üyelerimizin ve iş ortaklarımızın hissedarları, yetkilileri ve çalışanlarının kişisel verilerini işliyoruz. BULGURCU VAKFI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE TOPLUYORUZ? Kişisel verilerinizi aşağıdaki kanallar ve yöntemler aracılığıyla topluyoruz: Kişisel Verilerinizi Toplama Kanalları: Fiziki ortamlarda form doldurmanız veya bilgilerinizi bizimle paylaşmanız; internet sitesi ya da dijital ortamlarda yer alan iletişim, başvuru ve şikayet formlarını doldurmanız; telefon, posta, kurye, e-posta, internet sitemiz ve sosyal medya platformları üzerinden belirtilen kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri: Kişisel verileriniz, kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır. BULGURCU VAKFI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? Vakıf olarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, ilgili kişi gruplarına göre aşağıda belirtildiği şekildedir: Çalışanlar: Vakıf olarak çalışanlarımızın kişisel verilerini iş ve sosyal güvenlik mevzuatının gereklerini yerine getirmek, eğitim faaliyetlerini yürütebilmek, insan kaynakları süreçlerini yürütebilmek/planlayabilmek/geliştirebilmek, risk yönetimini sağlayabilmek, yan hakları temin etmek ve ücret politikasını yönetebilmek, güvenliğin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının alınması, iç – dış denetimi sağlanması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi/belge verilebilmesi, muhasebe ve finans sürecini yönetebilmesi amacıyla işlemekteyiz. Çalışan Adayları: Vakıf olarak çalışan adaylarımızın kişisel verilerini, işe alım sürecini yönetebilmek amacıyla işlemekteyiz. İş Ortaklarımızın Hissedarları, Yetkilileri ve Çalışanları: Vakıf olarak iş ortaklarımızın hissedarları, yetkilileri ve çalışanlarına ait kişisel verileri, vakıf faaliyetimizi yürütebilmek/yönetebilmek/geliştirebilmek, risk ve organizasyon süreç yönetimini sağlayabilmek, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülebilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla işlemekteyiz. Gönüllüler ve Bağışçılar: Vakıf olarak gönüllerimiz ile bağışçılarımızın kişisel verilerini doğru ve nitelikli iletişimi sağlayabilmek, gönüllülük esasına dayalı faaliyetimizi vakfın amaç ve mahiyetine uygun bir şekilde sürdürebilmek, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerini yürütebilmek, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verebilmek, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmek, iş organizasyonunu planlayabilmek, talep ve şikâyetlere en kısa zamanda dönüş sağlayabilmek, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınabilmesini sağlayabilmek, sosyal medya hesaplarımızın yönetilmesi ve bu kanallar üzerinden bizimle bağışçılarımız ve gönüllülerimizin kuracağı, açık rızanızın ve ticari iletişim izninizin bulunması halinde, sunulan hizmet ve ürün kalitesinin geliştirilmesi ve memnuniyetinin sağlanması için çeşitli kanallar (internet sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulama vb.) ile tanıtım, pazarlama, promosyon, anket, çekiliş, hediye gönderimi, yarışma, kampanya ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, genel ve özel teklifler sunulabilmesi amacıyla işliyoruz. Vakıf Yönetimi Üyeleri: Vakıf olarak vakıf yönetim üyelerinin kişisel verilerini, iş süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, risk yönetiminin sağlanması amacıyla işliyoruz. Bursiyer: Vakıf olarak bursiyerlerimizin kişisel verilerini doğru ve nitelikli iletişimi sağlayabilmek, gönüllülük esasına dayalı faaliyetimizi vakfın amaç ve mahiyetine uygun bir şekilde sürdürebilmek, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerini yürütebilmek, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verebilmek, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmek, iş organizasyonunu planlayabilmek, talep ve şikâyetlere en kısa zamanda dönüş sağlayabilmek amacıyla işlemekteyiz. Ziyaretçiler: Vakıf olarak vakfımızı ve internet sitemizi ziyaret eden kişilerin kişisel verilerini, fiziki mekan güvenliğini sağlayabilmek, taleplere en kısa ve en güvenilir şekilde karşılık verebilmek, kampanya, reklam ve tanıtım faaliyetimizi yürütmek, pazarlama analiz çalışmalarını yürütmek amacıyla işlemekteyiz. Toplanan kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Vakıf tarafından işlenebilmektedir.

BULGURCU VAKFI OLARAK İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ NELERDİR?

Kişisel Veri Kategorisi Açıklama İlgili Kişiler
Kimlik Bilgisi Ad soyad, T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri numarası, kimlik fotokopisi, vergi numarası, Sgk numarası, abone numarası, imza, e-imza, imza fotokopisi-taraması ve benzeri. Çalışan, çalışan adayı, iş ortaklarımızın yetkilileri ve çalışanları, bağışçı, gönüllü, ziyaretçi, bursiyer, vakıf yönetimi üyeleri.
İletişim Bilgisi Telefon, cep telefonu, irtibat adresi, adres numarası, posta, e-posta, fax numarası ve benzeri. Çalışan, çalışan adayı, iş ortaklarımızın yetkilileri ve çalışanları, vakıf yönetimi üyeleri, bağışçı, gönüllü, ziyaretçi, bursiyer.
Yakın Bilgisi İlgili kişinin aile bireylerine, çalışanlarına ait ad soyad, cep telefonu, T.C. Kimlik numarası, irtibat adresi ve benzeri. Çalışan, bursiyer.
Mali Bilgi Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, ücret bordrosu, mail order formu ve benzeri. Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, ücret bordrosu, mail order formu ve benzeri.
Özlük Bilgisi Pozisyon-unvan bilgisi, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan hizmet-çalışma belgesi, sağlık raporu ve benzeri. Çalışan.
Sağlık Bilgisi Kan grubu, engel durumu, sağlık raporu, periyodik muayene formu ve benzeri. Çalışan.
Görsel Bilgi Kamera kaydı aracılığıyla elde edilen veri. Çalışan, ziyaretçi.
BULGURCU VAKFI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARIYORUZ? Hizmet, iş ve benzeri akitlerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, vakıf amacına yönelik faaliyetlerimizin etkin şekilde yürütülebilmesi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlediğimiz kişisel verilerinizi, ihtiyaç olduğu ölçüde; Ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ve iş ortaklarımıza, Anlaşmalı olduğumuz kurum ve kuruluşlara, Vakfın yönetim üyelerine, aktarabiliyoruz. Özel hukuk kişilerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi kapsamı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ve hukuken yetkili kamu hukuk kişilerine aktarılabilmektedir. Vakıf olarak kişisel veri aktarımı için Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere ve Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması kurallarına uyarak verilerinizin korunması için gerekli olan tüm teknik ve idari önlemleri alıyoruz. BULGURCU VAKFI OLARAK KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE AKTARMA HUKUKİ SEBEPLERİMİZ NELERDİR? İlgili kişiye ait kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı ancak ilgili kişinin açık rızası ile mümkündür. Kanun’un 5. maddesi uyarınca açık rızanın bulunmadığı haller olan; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisi ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekmesi, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, Kişisel verinin, ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekmesi veya İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Vakıf’ın meşru menfaatleri için gerekmesi durumunda ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Kişilerin ırkı ve etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikteki kişisel verilerdir. Özel nitelikteki kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda ise, Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecek ve aktarılabilecektir. BULGURCU VAKFI TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN OLARAK İLGİLİ KİŞİLER HAKLARINI NASIL KULLANABİLİR? Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler, Vakıf’a başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir: Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; İnternet sitesi aracılığı ile: “https://www.www.bavak.org/” adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, Posta yoluyla: Vakfımızın bulunduğu Yukarı Dudullu Mahallesi Hendem Cad. No: 60 Ümraniye/ İSTANBUL adresine posta göndererek, E-Posta yoluyla: Sistemlerimizde daha önce kayıtlı bir e-posta adresinizin olması ve bu adresi kullanmanız suretiyle, “info@www.bavak.org” adresine e-posta göndererek, bizlere iletebilirsiniz. Vakıf talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN – BULGURCU VAKFI Vakıf, yönetilen kişisel verilerinizin, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Scroll to Top