KVKK

BULGURCU VAKFI 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU  İşbu formu doldurarak, veri sorumlusu Bulgurcu Vakfı’na (“Vakıf”) yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun (“Kanun”) 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi vakfımıza iletebilirsiniz. Bu haklarınıza ilişkin ayrıntılı açıklamalar Vakfımıza ait “http://www.www.bavak.org/’’ internet sitesinde de yayımlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Genel Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır. Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.
  1. BAŞVURU YÖNTEMLERİ
Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Vakfımıza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Vakfımıza yapılacak başvurular, işbu başvuru formunun çıktısı alınarak, aşağıdaki tabloda belirtilen yöntemlerden birisiyle yapılabilecektir:
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Açıklama
Yazılı Başvuru Yukarı Dudullu Mahallesi Hemdem Cad. No: 60 Ümraniye/ İSTANBUL Zarfın üzerine “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u gereğince bilgi talebi” yazılarak işbu başvuru formu imzalı ve doldurulmuş ve başvuru ekleri eklenmiş şekilde gönderilmelidir.
Kayıtlı Elektronik Posta Yoluyla Başvuru …………………………kep.tr E-postanın konu kısmına “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi talebi” yazılarak işbu başvuru formu imzalı ve doldurulmuş bir biçimde taranmalı ve başvuru ekleri eklenmiş bir şekilde gönderilmelidir.
Sisteme Kayıtlı Elektronik Posta Adresiyle Başvuru info@bavakfi.org E-postanın konu kısmına “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi talebi’’ yazılarak işbu başvuru formu imzalı ve doldurulmuş bir biçimde taranmalı ve başvuru ekleri eklenmiş bir şekilde gönderilmelidir.
2. İLGİLİ KİŞİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Aşağıda yer alan iletişim ve kimlik kategorisindeki veriler Vakfımızın başvurunuzu en iyi şekilde değerlendirebilmesi için talep edilmektedir. İlgili kişi aşağıda belirteceği kimlik ve iletişim kategorisindeki verilerin gerçek ve güncel olduğundan emin olmalıdır. <td
Adı – Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Telefon Numarası:
Adres:
E-posta Adresi:
Vakfımızla Olan İlişkiniz İş Ortağı Ziyaretçi Çalışan Adayı Çalışan Eski Çalışan Bursiyer Bağışçı Vakıf Yönetimi Gönüllüler Diğer
İLGİLİ KİŞİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz. [ ] Vakfınızın hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. [ ] Eğer vakfınız hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. [ ] Eğer vakfınız hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. [ ] Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. [ ] Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. [ ] Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum. [ ] Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. [ ] Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum. [ ] Vakfınız tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA Aşağıdaki kısma ise kişisel verilerinize ilişkin Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı bir şekilde yazmanızı ve talebinize ilişkin tüm bilgi ve belgelerinizi başvurunuza eklemenizi rica ediyoruz. 5. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ: Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz. [ ] Adresime gönderilmesini istiyorum. [ ] E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. [ ] Elden teslim almak istiyorum. 6. VAKIF’IN BEYANI İşbu başvuru formu, Vakfımız ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Vakfımız tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Vakfımız ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Vakfımız, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir. İLGİLİ KİŞİNİN BEYANI Yukarıda belirttiğim taleplerim doğrultusunda, Vakfınıza yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilmesini ve tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. Tarafıma yapılacak bilgilendirmenin yukarıda işbu formun 5. Bölümünde işaretlediğim yöntem ile yazılı olarak tarafıma iletilmesini talep ediyorum. Tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğuna eminim. Vakfınızın başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi, belge talep edebileceğini, işbu başvuru formunda yer verdiğim kişisel verileri ise başvuru süreci yönetebilmek adına istediğini ve yetkili mercilerin resen veya talebi dışında başkaca kurum ve kişilere aktarılmadığını tereddüte mahal vermeyecek şekilde anladım. İlgili Kişi/ Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi Adı Soyadı : Başvuru Tarihi : İmzası : Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (ilgili kişinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.BULGURCU VAKFI 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMUNU BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.
Scroll to Top