Burs Yönetmeliği

Burs Yönetmeliği

26/08/2021 TARİHLİ BULGURCU VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Ve Kapsam

Madde 1-

Bulgurcu Vakfı’nca, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddî imkânları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ilişkin adaylık ve başvuru, kabul, değerlendirme, tahsis ve devam esaslarını düzenlemektir.

İşbu Yönetmelik, Bulgurcu Vakfı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan, Bulgurcu Vakfı tarafından burs desteği sağlanacak olan öğrencilere yönelik olarak burs süreçlerinin yönetilmesi, başvuru koşulları, bursların kesilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması, bursların denetlenmesi ve tüm iş ve işlemler sırasında izlenecek yöntemleri ve belirlenen usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 2-

Vakıf                         : İstanbul Anadolu 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 29.01.2021 tarihinde kesinleşen 18.01.2021 tarihli ve E:2020/202 K:2021/7 sayılı kararı ile tescil edilen Bulgurcu Vakfı'nı ifade eder.

Yönetim Kurulu        : Bulgurcu Vakfı’nın Yönetim Kurulu’nu ifade eder.

Burs Komisyonu      : Yönetim Kurulu’nun Vakfı temsilen kendi üyeleri, Bulgurcu Vakfı Gönüllüleri ve/veya Vakıf Yöneticileri arasından belirleyeceği komisyonu ifade eder.

Vakıf Senedi            : Üsküdar 25. Noterliği’nin 22733 yevmiye numaralı, 26.06.2020 tarihli düzenleme şeklinde Vakıf Senedi’ni ve Üsküdar 25. Noterliği’nin 42185 yevmiye numaralı, 26.10.2020 tarihli düzenleme şeklinde Vakıf Senedi Tadili’ni ifade eder.

Bursiyer                   : Vakıftan burs almaya kazanmış öğrenci/öğrencileri ifade eder.

Dayanak

Madde 3-

Bu yönetmelik Vakıf Senedi’nin 3. ve 4. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

BURSLAR

a) Bursların verilmesi ve bursiyerlerin seçimi sırasında belgelendirme esas kabul edilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin/bursiyerlerin burs başvurusunda bulundukları sırada beyan ettikleri bilgileri doğru kabul edilir.

b) Bursiyerin burs ödemelerinin devamı sırasında, burs başvurusunu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş olduğu tarih itibariyle mevcut olan durumlarda bir değişiklik olması halinde durumu ivedilikle Bulgurcu Vakfı’na yazılı olarak bildirme zorunlulukları ve sorumlulukları bulunur.

Bursların Türleri

Madde 4-

Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde vakıf üniversiteleri tam burslu veya devlet üniversitesinde okuyan öğrencileri kapsayan karşılıksız burslar:

a) Devlet üniversitelerinde, bölümüne bakılmaksızın 3 öğrenci.

b)GÖZDE’LERİMİZ projesi kapsamında; İş bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan,

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kontrol Otomasyon Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Yapay Zeka Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği

bölümlerinde lisans öğrenimi yapan kadın öğrencilere verilecek burslardan oluşmaktadır.

ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Madde 5- Bulgurcu Vakfı burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler.

 1. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

Madde 6- Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

 1. Başarılı Olmak

Madde 7- Vakıf bursları lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilere veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.

Madde 8- Ara sınıfta olan öğrenciler için AGNO’nun (okulun başlangıcından itibaren tüm yarıyıllar için hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede 4 üzerinden en az 2.50 olup, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programında 1’ den fazla alttan dersi olmayan adaya tahsis edilir.

 1. 25 Yaşından Büyük Olmamak

Madde 9- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olan adaylara tahsis edilir.

 • Adli Sicil Kaydı Bulunmamak

Madde 10- Başvuru tarihi itibariyle adayın adli sicilinde herhangi bir kaydın bulunmaması gerekir.

ÖĞRENCİ BURSLARININ KAYNAKLARI

Madde 11- Bursların miktar ve süreleri Vakıf bütçesinde bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

BURS TAHSİS SÜRECİ

Burs Komisyonunun Oluşturulması

Madde 11- Burs Komisyonu, Yönetim Kurulu’nun Vakfı temsilen kendi üyeleri, uygun görünen gönüllüler ve/veya Vakıf Yöneticileri arasından belirleyeceği temsilcilerden oluşur.

Kontenjanların Tespiti ve Duyurulması        

Bursun Süresi

Madde 12- Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 9 ay süre ile verilir. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bursiyerlere ödeme yapılmaz.

Vakıf bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfından burs almaya başlayan öğrenciler için 5 yıl, lisans eğitimi için azami 4 yıl süreyle verilir. Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu sonlandırma yetkisi saklıdır.

Başvuru

Madde 13- Vakıf bursu için başvurular, www.bursverenler.org üzerinden, Vakfa yazılı başvuru ile veya Vakfın web sayfası üzerinden yapılacaktır. Bu yönetmeliğin İkinci Bölümü’nde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, üniversitesinden temin edeceği öğrenci belgesini, fotoğrafını, transkriptini ve kişisel bilgilerini www.bursverenler.org sitesine eksiksiz bir şekilde yükler.

Madde 14- Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

 • Adli Sicil Belgesi,
 • Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge,
 • Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge,
 • Bu belgelerin dışında; tapu kaydı, şehitlik belgesi (zorunlu değil), kira kontratı, vukuatlı nüfus kayıt belgesi, özür belgesi (zorunlu değil) belgelerinin mülakat sırasında ibrazı gereklidir.

Adayların Seçilmesi

Madde 15- Vakıf bursiyerlerinin seçimi iki aşamada gerçekleştirilir: www.bursverenler.org  sitesi üzerinden veya vakfa yapılan başvurular sonucunda (yazılı veya web sayfası üzerinden) yazılı başvuran adaylar başvuru kriterlerini karşılama oranına göre sıralanarak burs kontenjanının iki katı kadar kişi sayısına düşürülür. Sonrasında Burs Komisyonu tarafından mülakatlara alınır. Bu mülakatlar imkan dahilinde yüz yüze görüşme şeklinde olabildiği gibi, internet üzerinden görüntülü konuşma yoluyla da gerçekleşebilir. Bursiyer adayı mülakata katılmak zorundadır, katılmadığı takdirde burs alamaz.

Madde 16- Bursların verilmesinde başarı ve maddi durum kriteri dikkate alınır. Burs Komisyonu, adayları bu kriterlere göre sıraya koyar ve bir tutanak hazırlar. Burs Komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırayla gösteren burs tahsis cetveli ve her adayın Öğrenci Başvuru Belgesi ve ekleri bulunur. Burs Komisyonu, tutanağı ve eklerini bir yazı ile Ekim ayı içerisinde Yönetim Kurulu’na gönderir.

Burs Tahsisi

Madde 17- Öğrenciye bursun tahsisi Yönetim Kurulu’nca yapılır. Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, mülakat yapar ve nihai kararı verir.

Bursun Ödenmesi

Madde 18- Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Yönetim Kurulu belirler. Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Ekim ayı başından geçerli olmak üzere banka hesaplarına havale eder.

Bursun Devam Koşulları ve Kesilmesi

Madde 19- Bursun öğrenim süresi boyunca devam edebilmesi için bursiyerin aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir:

 • Bursun devam edebilmesi için yaz dönemi gelen transkriptlerinde, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programında 1’den daha fazla alttan dersi olmaması, not ortalamasının 2.00’dan düşük olmaması gerekmektedir.
 • Bursiyerin talep edilen bilgilere ilişkin talep edilen belgelerin zamanında teslim edilmemesi, disiplin cezası alınması durumlarında burs sona erdirilir. Yanlış beyan dışında bursun kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması sonucunda bursiyerin durumu yeniden ele alınır ve uygun görülürse bursun tekrar başlatılması sağlanabilir.
 • Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu yeniden değerlendirmeye alınır. Bursiyerin burs hakkını kazandığı bölümden mezun olmasına kadar (a ve d maddesindeki şartlar gerçekleşmek kaydı ile) devam eder. Bu sürede dahil olunan Çift Anadal ve/veya Yandal programları bursiyerlik süresini uzatmaz.
 • Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.
 • Bursiyerin, bursiyerlik döneminde tam zamanlı çalışma koşuluna ulaşması ve/veya medeni halinin evli olması durumunda burs sonlanır.
 • Kasıtlı bir suçtan dolayı tutuklananlar ve hüküm giyenlerin bursu sonlandırılır.
 • Her ne sebeple olursa olsun, Vakıfa yanlış beyanda bulunanların, bursu sonlandırılır ve bursiyerin aldığı bursun tamamı iadesi talep edilir.
 • Öğrenimi geçici bir süre için dondurulanların veya dönem izni alanların bursu sonlandırılır.
 • Bursiyerin öğrenimini herhangi bir şekilde sonlandırması veya Vakıf’a bilgi vermeksizin öğrenim kurumunu değiştirmesi halinde bursu sonlandırılır.
 • Vakıf, işbu yönetmeliğin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta, burs miktarını, bursiyer sayısını, burs süresini, bursiyerlerde aranan şartları yeniden belirlemekte serbesttir. Vakıf, burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir. Hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler, bursa müracaat etmekle bütün bu şartları kabul ettiklerini beyan eder.
 • Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu tek taraflı olarak sonlandırma yetkisi bulunmaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Malî Hükümler

Madde 20- Verilecek her türlü bursların miktarı, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir. Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.

İdarî Hükümler

Yürürlük

Madde 21- Bu Yönetmelik, Vakıf Mütevellî Heyetince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür.

Bize Katılın